Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: Sveaskog är personuppgiftsansvarig för Visselblåsarfunktionen. Adress: Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, Telefonnummer: 0771-787 000.
Integritetsskyddsfrågor kan mailas till legal@sveaskog.se.

Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Visselblåsarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

Mottagare av uppgifterna: Sveaskog har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visselblåsarfunktionen så att endast två personer inom företaget får ta del av uppgifterna. Om det bedöms som ett visselblåsarärende görs det en extern utredning.

Uppgifterna rensas inom en arbetsdag efter att ett ärende har avslutats. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Om du anser att Sveaskog bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.