FRÅGOR & SVAR

Varför har Sveaskog infört en visselblåsarfunktion?

Sveaskog inför en visselblåsarfunktion för att skapa möjlighet att påtala allvarliga missförhållanden. Syftet är att ha en öppen och säker kanal för dem som misstänker missförhållanden. Detta för att snabbt få reda på misstankar, öka allmänhetens förtroende och Sveaskogs trovärdighet både internt och externt.

Vilken roll har Interaktiv Säkerhet?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Sveaskogs visselblåsarfunktion. Interaktiv Säkerhet tar emot och registrerar alla ärenden så att anmälaren har möjlighet att förbli anonym samt fungerar som kommunikationskanal mellan utredare och uppgiftslämnare. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som, genom sitt arbete, iakttagit en misstänkt händelse hos Sveaskog.

Vad kan man anmäla?

En visselblåsarfunktion är avsedd att hantera misstankar om allvarliga missförhållanden i som rör:

 • Ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram eller allvarliga missförhållanden relaterat till
 • Offentlig upphandling
 • Finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • Transportsäkerhet
 • Miljöskydd
 • Strålskydd och kärnsäkerhet
 • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande
 • Folkhälsa
 • Konsumentskydd
 • Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter. Gällande lagstiftning innehåller regler för hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras. Behandling kräver starka skäl. Finns inte sådana starka skäl får personuppgifterna inte sparas.

Vad kan man inte anmäla?

Visselblåsarfunktionen omfattar inte mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via Sveaskogs ordinarie rapporteringsvägar.

Vem kan man anmäla?

Alla personer på en arbetsplats kan anmälas.

Däremot måste Sveaskog förhålla sig till gällande personuppgiftslagstiftning och gör därför en bedömning i varje ärende huruvida det kan hanteras vidare i visselblåsarsystemet eller inte.

Vem utreder min anmälan?

Alla anmälningar bedöms av Sveaskogs utredningsteam. Därefter kan en utredning inledas antingen internt eller externt beroende på ärendets art.

 

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar då att du själv loggar in på anmälningssidan för att få återkoppling i ditt ärende.

 

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ditt ärende kan du klicka på knappen ”Följ upp ditt ärende” på startsidan. För att få tillgång till uppföljande information måste du ha ditt ärendenummer och din verifieringskod som du får när du lämnar din anmälan. Det går också bra att ringa till Interaktiv Säkerhet på nummer 0770-45 55 82 om du behöver hjälp.

Hur registrerar jag en anmälan internt till Sveaskogs visselblåsarkanal?

Det finns fem olika sätt att göra en anmälan:

 • Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret på länk
 • Du kan ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0770-45 55 82.
 • Genom att skicka brev med din anmälan till
  Interaktiv Säkerhet
  "Sveaskog"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg
 • Genom att skicka e-post med din anmälan
 • Vid ett fysiskt möte som begärs på något av ovanstående sätt.

Hur får jag återkoppling om jag lämnar en anmälan via brev?

För att få återkoppling när en anmälan gjorts via brev, behöver du inkludera dina kontaktuppgifter i brevet.

Hur registrerar jag en anmälan externt till behörig myndighet?

Du kan även göra en anmälan till behörig myndighet som ansvarar för området som din anmälan rör. Nedan myndigheter har i samband med att nya visselblåsarlagen trätt i kraft upprättat externa visselblåsarkanaler dit man kan vända sig med sina misstankar.

Dessa myndigheter är: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Meddelarfrihet, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud

Vid visselblåsning avseende missförhållanden av allmänintresse omfattas den som lämnar rapporten av meddelar- och anskaffarfrihet samt skydd från efterforskning och repressalier, i verksamheter där det är aktuellt. Ex. myndigheter, kommuner.

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.